α. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Ν.2083/92, όπως ισχύει τροποποιημένος και συμπληρωμένος, τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται τα Π.Μ.Σ., τις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, που ρυθμίζει θέματα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

β. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή του αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ. Στη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα μαθημάτων, εφ’ όσον αυτές κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Μ.Σ., οι οποίες θα ισχύουν μετά από την έγκρισή της από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης και σχετική τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ.