α. Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης: απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συγκλήτου και 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα.

β. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.): απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι ενδεικτικώς αρμόδια για:

  • Την κατάρτιση των Π.Μ.Σ.
  • Τον ορισμό Διευθυντή Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2454/97
  • Τον καθορισμό του αριθμού των μελών και της θητείας τους της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
  • Τον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
  • Τη συγκρότηση της Επιτροπής επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
  • Την εισήγηση προς τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης προτάσεων συνεργασίας με Πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και κάθε άλλης συνεργασίας που κρίνεται σκόπιμη για την ανάπτυξη του Π.Μ.Σ.

γ. Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: απαρτίζεται από τον Διευθυντή και δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Έχει την ευθύνη του συντονισμού και της εύρυθμης λειτουργίας του Προγράμματος, καθώς και της υποβολής σχετικών προτάσεων στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η θητεία των μελών της είναι 2ετής.

δ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2454/97, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μέλος Δ.Ε.Π. από τις ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος. Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

ε. Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.: Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος Δ.Ε.Π. απ’ αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο. Η Συντονιστική Επιτροπή και το Επιβλέπον μέλος, έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας του φοιτητή.