α. Το Τμήμα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής, τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων. Η απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία της εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών, λαμβάνεται το μήνα Μάϊο από την Γ.Σ.Ε.Σ. και η υλοποίησή της ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή.

β. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 5μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  1. Πέντε (5) πρόσφατα έργα
  2. Βαθμός πτυχίου
  3. Φάκελος φωτογραφιών – διαφάνειες έως 20
  4. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου
    (έως 2 σελίδες)
  5. Ξένη γλώσσα
  6. Συνέντευξη

Επίσης, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

γ. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

δ. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Κ.Τ., στον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να προστεθούν ορισμένα βασικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της 3μελούς Επιτροπής για επιλογή εισακτέων στο Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

ε. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 §7 του Ν.2083/92 με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με ωριαία αντιμισθία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Σ.Κ.Τ.

στ. Το Π.Μ.Σ., αναλόγως της σχετικής χρηματικής δυνατότητας που παρέχεται από το Ι.Κ.Υ., το ΥΠΕΠΘ ή και το Ίδρυμα, δύναται να παρέχει κατ’ έτος συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ύψος των παρεχομένων υποτροφιών και οι διαδικασίες επιλογής των υποτρόφων εξειδικεύονται στην Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

ζ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν ενεργώς, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων της Α.Σ.Κ.Τ. (Γ.Σ., Γ.Σ.Ε.Σ., Σύγκλητος, Σύγκλητος Ε.Σ., Πρυτανικό Σύμβούλιο), συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος και της Σχολής.