α. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον 11 εβδομάδες για τη διδασκαλία των μαθημάτων και των Εργαστηρίων και δύο επιπλέον εβδομάδες για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξετάσεις.

β. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου Τομέα.

γ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και ανακοινώνεται από τη σχετική Γραμματεία.

δ. Οι διδάσκοντες μπορούν να προτείνουν για καθένα από τα μαθήματα της αρμοδιότητάς τους, κατάλογο διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων, καθώς και κατάλληλη βιβλιογραφία προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

ε. Το βάρος των μεταπτυχιακών μαθημάτων εκφράζεται σε διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Μία δ.μ. αντιστοιχεί σε μία ώρα εβδομαδιαίας διδασκαλίας, σε ένα εξάμηνο. Μία δ.μ. αντιστοιχεί σε μία Ευρωπαϊκή Πιστωτική Μονάδα (e.c.t.).

στ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα μαθήματα και εργαστήρια γίνεται από τους διδάσκοντες. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει όχι μόνο από την τελική εξέταση κάθε εξαμήνου, αλλά κι από τις ασκήσεις και τις λοιπές εργασίες που διεξάγονται, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον διδάσκοντα. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τον διδάσκοντα εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης κάθε εξαμήνου. Πρόσθετη εξεταστική περίοδος δεν επιτρέπεται. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από 0 – 10 δίχως κλασματικό μέρος (Σε περίπτωση που αποφασιστεί συμψηφισμός βαθμολογίας μαθήματος Εργαστηρίου από περισσότερους του ενός διδάσκοντες, γίνεται δεκτή βαθμολογία συμψηφιστική με κλασματικό μέρος). Προβιβάσιμος βαθμός είναι από 5 και άνω.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να ορίσει επαναληπτική εξέταση για μεταπτυχιακό φοιτητή, μετά από αίτησή του, το Σεπτέμβριο για δύο μαθήματα κατά μέγιστο των τριών εξαμήνων.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι 3 δικαιολογημένες απουσίες στο σύνολο των μαθημάτων και των εργαστηρίων. Αίτημα για αναστολή φοίτησης μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος όταν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι (π.χ. υγεία), γίνεται δεκτό και εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και αποφασίζει.

ζ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, δελτίο ειδικού εισιτηρίου και δωρεάν σίτιση, υπό τις προϋποθέσεις του Π.Δ.143/90 (οικονομικά - οικογενειακά κριτήρια), καθώς και χορήγηση δανείων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/411/96. Με την περάτωση των σπουδών τους, παραδίδουν στη Γραμματεία το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης και το δελτίο ειδικού εισιτηρίου.