Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή – Διπλωματική εργασία, με θέμα που άπτεται του γνωστικού πεδίου του Π.Μ.Σ. Με το πέρας του Γ’ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., καταθέτουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. το θέμα της Μεταπτυχιακής τους Διπλωματικής Εργασίας, συνοδευόμενο από σχετικό υπόμνημα. Η υποστήριξη γίνεται στο τέλος του Δ’ εξαμήνου.

Για να έχει το δικαίωμα ο μεταπτυχιακός φοιτητής να υποστηρίξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, οφείλει να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να δοθεί παράταση στην κατάθεση και την υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας έως το μήνα Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Παράλληλα με την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται να παρουσιάσει θεωρητική εργασία συναφή με το περιεχόμενο του εικαστικού θέματος της διπλωματικής του εργασίας (έως 10 σελίδες). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, που συνοδεύεται και από την προαναφερόμενη θεωρητική εργασία, παρουσιάζεται δημόσια ενώπιον των μελών Επιτροπής που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με βαθμολογική κλίμακα 0 – 10 (δίχως κλασματικό μέρος) και βάση το βαθμό 6.

Ο τελικός βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας των βαθμολογητών της Επιτροπής.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αξιολογείται από την Επιτροπή πάνω στους άξονες του φιλοσοφικού προσανατολισμού του προγράμματος που είναι: Η πορεία εξέλιξης και εμβάθυνσης του έργου, η πρωτοτυπία προσωπικού εκφραστικού ιδιώματος, η επίγνωση του μεταπτυχιακού σπουδαστή για τη μορφή και το περιεχόμενο του έργου του, η καινοτομία της εικαστικής γλώσσας και ο ερευνητικός προσανατολισμός.

Σε περίπτωση απόρριψής της από την Επιτροπή, ο υποψήφιος οφείλει να ολοκληρώσει τη Διπλωματική Εργασία του εντός 3 μηνών από την πρώτη εξέταση και να υποστεί δεύτερη και τελευταία εξέταση σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση νέας απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.