Ο τίτλος αποτελεί δημόσιο έγγραφο και για την απονομή του απαιτείται προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης καθορίζεται κατά 50 % από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και κατά το υπόλοιπο 50 % από το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται ως εξής:
Άριστα από 8,5 μέχρι 10
Λίαν καλώς από 6,5 μέχρι 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς από 5 μέχρι 6,5 (μη συμπεριλαμβανομένου)

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αναφέρει τον τίτλο του Τμήματος και της Σχολής, τον τίτλο του Προγράμματος και το αντικείμενο της ειδίκευσης, τη χρονική περίοδο των σπουδών, όπως επίσης και το βαθμό ο οποίος μπορεί να έχει τη μορφή δεκαδικού μέχρι εκατοστού. Αναφέρει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο του απόφοιτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και τον Γραμματέα του Τμήματος. Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. ειδίκευσης, μπορεί να χορηγείται πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος