1. Διαδικασία ανοικτής προκήρυξης θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.
2.
Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων.
3.
Εγγραφές των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
4.
Σύνταξη καταλόγου εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών.
5.
Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο μεταπτυχιακό φοιτητή και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια των σπουδών.
6.
Έκδοση δελτίων βαθμολογίας.
7.7. Σύνταξη των Προγραμμάτων (ωρολογίων και εξετάσεων).
8.
Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος.
9.
Διαδικασίες για χορήγηση δανείων και υποτροφιών.
10.
Τήρηση μηχανογραφικού αρχείου μεταπτυχιακών φοιτητών.
11.
Στήριξη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
12.
Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το Π.Μ.Σ. και διάθεσή τους στον παγκόσμιο δικτυακό ιστό (www).
13.
Διαδικασίες απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
14.
Ενημέρωση βιβλίου Μ.Δ.Ε.