Ιδρύθηκε το 1837 και από το 1930 είναι αυτοδιοικούμενο Α.Ε.Ι. υπό την εποπτεία του Κράτους που ασκείται από τον Υπ. Παιδείας.
Η Α.Σ.Κ.Τ. είναι μια εργαστηριακή Σχολή. Τα εικαστικά εργαστήρια Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής αποτελούν τις κύριες λειτουργικές και εκπαιδευτικές μονάδες της.
Σκοπός της Α.Σ.Κ.Τ. είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών, να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.